CAP.I. DISPOZITII GENERALE

ART.1. Denumirea sindicatului este: SINDICATUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ,,SPIRU HARET” MUREŞ

ART.2. Sediul Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures este : Municipiul Tg-Mures, strada Cuza Voda, nr. 22/17, jud.Mures, Romania.

ART.3. Sindicatul din învățământ „Spiru Haret”Mureș  este persoană juridică română, organizată în conformitate cu legile din România, cu prevederile prezentului Statut, în spiritul Convenţiei nr. 87/1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în baza înregistrării în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoriei Tg – Mures în baza Sentinței Civile nr.2197/07.05.2015, dosar nr.3017/320/2015 și în Registrul Special al  Sindicale nr.18/1990, conform Hotărârii judecătorești nr.3/08.02.1990, Tribunalul Mures, conform Sentinței Civile 817/15.02.1990.

ART.4. Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures este organizatie din domeniul invatamantului, care reuneste angajatii pe baza liberului consimtamant,asociati in grupe sindicale din unitatile scolare cu personalitate juridica din judetul Mures.

ART.5. Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures este independent fata de autoritatile publice, de partidele politice, de patronate, de organizatii si asociatii diverse si de culte.

ART.6. Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures isi desfasoara activitatea in unitatile scolare din judetul Mures,unde se constituie grupe sindicale, prin adeziunea libera a salariatilor; pentru mai buna coordonare si organizare, grupele sindicale din orasele si comunele limitrofe acestora se asociaza in organizatii zonale ale sindicatului.

În judetul Mures se constituie urmatoarele organizatii zonale :

TG-MURES

REGHIN

SIGHISOARA

TARNAVENI

LUDUS

ART.7. Stampila si sigla Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures:

stampila are urmatorul inscris:Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures, cod fiscal 5864296

sigla are urmatorul continut: medalion cu imaginea marelui pedagog Spiru Haret si inscrisul Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures.

 infiintarea de stampile proprii pentru fiecare zona

ART.8 Sindicatul dinInvatamant ,,Spiru Haret” Mures este afiliat, ca membru fondator, la F.S.I.,,Spiru Haret” cu sediul în Bucuresti, str.Tunari, nr.41, Sector 2, Bucuresti, România.

   CAP.II. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE, SCOPURILE SI OBIECTIVELE

Art.9.

Sindicatul din Învățământ„Spiru Haret”Mures apără drepturile salariaților din învățământ – membri de sindicat – fără nicio discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială.

Sindicatul din Învăţământ ,,Spiru Haret”Mureş promovează interesele sociale, profesionale, economice, culturale şi sportiv-turistice ale membrilor şi acţionează pentru apărarea drepturilor prevăzute în legile din România, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale şi în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură învăţământ precum şi în cel judeţean.

Art.10. Principiile de organizare si functionare ale Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures sunt:

unitatii de actiune sindicala;

conducerii colective si al democratiei;

independentei;

solidaritatii ;

democratiei.

ART.11. Obiectivele Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures sunt :

organizarea salariatilor din invatamant pentru a actiona, prin mijloace specifice, inclusiv prin actiuni în justitie, pentru apararea drepturilor prevazute in legislatia muncii si in legile specifice invatamantului;

reprezentarea, promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale, si sportiv-turistice ale membrilor sai;

participarea la actiunile de modernizare a procesului instructiv-educativ si de îmbunatatire a legislatiei din învatamânt etc.

Sindicatul din Invățământ „Spiru Haret”Mureș cooperează şi totodată, sprijină cooperarea organizaţiilor sindicale cu alte organizaţii similare, din ţară şi din străinătate, cu respectarea prevederilor prezentului Statut.

acționează pentru formarea profesională şi sindicală a membrilor săi, fiind furnizor de formare profesională şi sindicală, în condiţiile legii.

Art.12. Pentru realizarea scopurilor şi atingerea obiectivelor sale, sindicatul  acţionează prin:

negociere, mediere, arbitraj sau conciliere;

interpelarea autorităţilor publice prin adrese şi scrisori, precum şi la nivel de Comisii Paritare, de Comisii de Dialog Social, de comisii tehnice şi de negociere, la nivelul Consiliului Economic şi Social  şi al subcomisiilor acestuia și altele asemenea;

participarea reprezentanţilor aleşi ai sindicatului la sedinţele Consiliului de Administraţie din şcoli şi ISJ, în Comisia Paritară a ISJ și școli, la lucrările consiliilor locale şi la întâlniri pe diferite teme cu reprezentanţii primăriilor

participarea reprezentantilor alesi ai sindicatului la sedintele consiliului de administratie din scoli si ISJ, în comisia paritara a ISJ, la lucrarile consiliilor locale si la întâlniri pe diferite teme cu reprezentantii primariilor;

petiţia, pichetarea, mitingul, demonstraţia, marşul de protest şi altele asemenea;

formularea de acţiuni în justiţie, în nume propriu sau în numele membrilor de sindicat, cu privire la încălcări ale drepturilor şi libertăţilor sindicale, profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive, stipulate în legislaţia în vigoare, în pacte, tratate, acorduri şi convenţii internaţionale, precum şi în contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă aplicabile;

sesizarea organelor abilitate în situaţia încălcării drepturilor și libertăţilor sindicale, profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive, stipulate în legislaţia în vigoare, în pacte, tratate, acorduri şi convenţii internaţionale, precum şi în contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă aplicabile;

acordarea de consiliere de specialitate organizațiilor membre;

greva;

accesarea fondurilor europene nerambursabile;

alte căi și mijloace specifice.

   CAP.III. CALITATEA DE MEMBRU AL SINDICATULUI, DREPTURI, INDATORIRI, SANCTIUNI

Art.13. Poate deveni membru al Sindicatului din Învatamânt ,,Spiru Haret”Mures orice salariat dintr-o unitate scolara din judetul Mures, care si-a exprimat adeziunea printr-o cerere scrisa, pe baza liberului consimtamânt, cunoaste si respecta Statutul, achita cotizatia si participa la actiunile sindicale organizate pentru realizarea obiectivelor; salariatii din învatamânt nu pot face parte din mai multe sindicate.

Art.14. Calitatea de membru de sindicat se poate pierde prin:

retragerea prin libera vointa a salariatului, exprimata printr-o cerere scrisa, aprobata de Biroul grupei sindicale ;

excluderea pentru neplata cotizatiei mai mult de 3 luni;

demisia din învatamânt;

excluderea conform articolului 20.

Art.15. Calitatea de membru al sindicatului  se  suspendă pe perioada concediului medical, concediului fără plată şi concediului de creştere a copilului.

Art.16. Cadrele didactice pensionate care-si continua activitatea didactica prin plata cu ora pot ramâne membri de sindicat,cu plata corespunzatoare a cotizatiei.

Art.17.

În cazul pierderii calitatii de membru de sindicat, salariatul are obligatia de a plati cotizatia la zi si a restitui bunurile primite în folosinta

Cotizatia achitata nu poate fi obiectul unei cereri de restituire.

Art.18. Membri Sindicatului din Învăţământ ,,Spiru Haret” Mureş au următoarele drepturi:

de deplină autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii;

de a obţine sprijinul calificat al sindicatului în realizarea scopurilor şi atingerea obiectivelor, care nu contravin prevederilor statutului

de a prezenta apeluri, moţiuni, amendamente, note de revendicări sau propuneri de acte normative sau administrative cu caracter normativ conducerii sindicatului;

de a participa la luarea tuturor hotărârilor organelor de conducere, prin reprezentanţii lor;

de a cere şi de a primi sprijinul sindicatului în situaţii conflictuale şi litigioase, având ca obiect drepturile şi interesele membrilor de sindicat;

de a beneficia de consiliere de specialitate pentru membrii de sindicat implicaţi în conflicte individuale de muncă sau privitoare la relaţiile de muncă;

de a beneficia, în mod egal, de facilităţile obţinute de federaţie;

de a negocia şi încheia contracte colective de muncă la nivel local; pe unitatea scolară.

de a fi informate cu privire la toate problemele curente, la demersurile făcute de sindicat, precum şi cu privire la deciziile luate de organele administraţiei publice centrale în ceea ce priveşte sistemul bugetar în general şi sistemul naţional de învăţământ în special;

de a-şi exprima opiniile cu privire la activitatea organelor de conducere;

de a beneficia de recompense pentru servicii aduse sindicatului şi activităţii sindicale;

de a participa la cursuri de formare sindicală ;

au  dreptul de  a utiliza  baza de odihnă și recreere.

Art.19. Membri Sindicatului din Invatamant,,Spiru Haret”Mures au urmatoarele indatoriri:

sa cunoasca si sa respecte Statutul;

sa achite cotizatia;

sa participe activ la adunarile generale si sa raspunda la convocarile organelor superioare ;

sa participe la actiunile de lupta sindicala organizate la nivel local, zonal, judetean sau national;

sa se informeze cu problematica sindicala si cu actiunile de lupta sindicala.

Art.20. In cazul nerespectarii si incalcarii prevederilor statutare se aplica urmatoarele sanctiuni:

atentionare verbala;

punerea i;n discutia adunarii generale;

atentionare scrisa;

suspendarea din calitatea de membru sau din functia aleasa;

excluderea sau dupa caz, revocarea.

Art.21.

Sanctiunile se aplica de catre adunarea generala a grupei in urma unei cercetari realizata de o comisie de ancheta stabilita de catre Biroul grupei sindicale.

Membri de sindicat nemultumiti de sanctiunea primita pot face contestatie la structurile de conducere superioare.

   CAP.IV. ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE. ATRIBUTII, SANCTIUNI

Art.22. La nivelul grupelor sindicale din unitatile scolare, organele de conducere sunt:

Adunarea Generala;

Biroul Executiv al grupei sindicale.

Art.23. Adunarea generala a grupei sindicale este organul de conducere care isi desfasoara activitatea lunar sau de cate ori este nevoie, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor si adopta hotarari prin vot deschis, cu majoritate simpla de voturi.

Atribiutii:

analizeaza activitatea desfasurata de grupa in conformitate cu strategia de actiune a sindicatului;

adopta hotarari si masuri pentru realizarea obiectivelor;

alege Biroul Executiv al grupei sindicale, odată la cinci ani si analizeaza activitatea acestuia;

aproba sanctiuni conform art. 20;

propune candidati pentru organele superioare;

sprijina prin mijloace specifice procesul instructiv-educativ.

Art.24. Biroul Executiv al grupei sindicale este format din 3-5 membri, aleşi individual, direct pe funcţii, de adunarea generală odată la cinci ani, prin vot deschis, cu majoritate simplă. Membrii Biroului Executiv al grupei au următoarele funcţii: lider, vicelider, secretar/casier şi membri cu responsabilitate pe diferite domenii

Atribiutii:

conduce activitatea sindicala intre adunarile generale;

prezinta în adunarile generale rapoarte, informari, hotarâri, planuri de masuri,etc.

tine evidenta membrilor de sindicat;

răspunde de încasarea cotizaţiei,în cuantum de 1% din salariul de încadrare, de predarea prin ordin de plată în contul Sindicatului a 70% din suma încasată şi gestionează fondul grupei rezultat din 30% din cotizaţia lunară;

liderul participă la şedinţele  Consiliului de Administraţie al şcolii, la Comisiile Paritare , la şedinţele Consiliului zonal şi răspunde la solicitările şi convocările  Consiliului zonal,  judeţean și național;

liderul transmite organelor superioare toate informatiile solicitate si tine la curent biroul si grupa cu toate problemele sindicale de la nivelul zonei si judetului;

raspunde de modul în care se cheltuie fondul grupei.

Art.25. Organele de conducere ale organizatiei zonale a Sindicatului din Invatmant ,,Spiru Haret” sunt:

Consiliul zonal al liderilor;

Biroul Executiv.

Art.26. Consiliul zonal al liderilor este format din liderii grupelor sindicale, se constituie odata la cinci ani si are urmatoarele atributii:

se întruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie si este statutar in prezenta a 2/3 din membri;

alege, odata la patru ani, Biroul Executiv, direct pe functii, cu majoritate simpla din numarul voturilor exprimate;

stabileste sindicalistii care participa la actiunile de lupta sindicala, organizate la nivel zonal, judetean si national;

analizeaza activitatea sindicala desfasurata si stabileste strategia de actiune sindicala;

consulta, prin referendum, membri de sindicat în legatura cu actiunile de protest ;

organizeaza actiunile de protest la nivelul grupelor si zonei, preocupându-se de respectarea legalitatii;

asigura informarea grupelor sindicale cu toate problemele sindicale de la nivelul judetului si federatiei;

organizeaza cursuri de instruire si formare sindicala si profesionala în colaborare cu institutiile de specialitate;

informeaza consiliul judetean cu problemele din zona;

elaboreaza regulamente de organizare si functionare a diverselor compartimente;

valideaza alegerile la grupele sindicale

poate suspenda din funcţie orice persoană aleasă în Biroul Executiv, cu 2/3 din voturile valabil exprimate.

Art.27. Biroul Executiv  este format din 3-5 membri  aleşi odată la cinci ani în Consiliul liderilor, direct pe funcţii, prin vot deschis cu majoritate simplă.

Membri Biroului Executiv au urmatoarele functii:

presedinte;

vicepresedinte;

secretar

membri, responsabili pe diferite domenii

Atribiutii:

Biroul Executiv conduce si organizeaza activitatea sindicala între sedintele consiliului si se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie;

convoaca sedintele consiliului zonal al liderilor si pregateste materialele necesare;

organizeaza activitatea sindicala la nivelul zonei in conformitate cu strategia adoptata;

membri Biroului Executiv participa la activitatile sindicale organizate in scoli, la adunarile generale ale grupelor, la actiunile zonale si judetene;

stabileste delegatiile care vor reprezenta organizatia zonala la intalnirile cu reprezentantii primariilor, consiliilor locale si altor institutii;

stabileste delegatiile care participa la actiunile sindicale si de protest organizate de Consiliul judetean si federatie;

informeaza Consiliul judetean cu problemele sindicale din zona;

indruma si controleaza activitatile grupelor sindicale;

gestioneaza documentele Consiliului zonal al liderilor.

Art.28. Presedintele este ales de Consiliul zonal al liderilor odata la cinci ani, prin vot deschis, cu majoritate simpla dintre liderii grupelor sindicale cu o buna experienta în munca sindicala,o buna pregatire profesionala si care si-a exprimat dorinta prin candidatura scrisa.

Atributii:

conduce activitatea sindicala intre sedintele Biroului Executiv;

repartizeaza sarcini membrilor Biroului si Consiliului;

este de drept vicepresedinte al Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures;

reprezinta organizatia zonala a sindicatului in relatiile cu conducerile scolilor, cu reprezentantii primariilor, consiliilor locale, Inspectoratului Scolar Judetean si altor institutii;

sprijina liderii grupelor sindicale in organizarea activitatilor;

informeaza Consiliul judetean cu problemele sindicale din zona si raspunde la solicitarile si convocarile acestuia;

participa la actiunile sindicale si adunarile generale ale grupelor sindicale;

rezolva petitiile, reclamatiile si memoriile membrilor de sindicat cu sprijinul organelor competente;

în cazul nerespectării Statutului, Președintele poate fi suspendat, revocat sau demis din funcție, până  la noi alegeri și confirmat de Conferința județeană.

Art.29. Organele de conducere ale Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures sunt: < ul>

Conferinta judeteana

Consiliul judetean al liderilor

Biroul Executiv

Art.30. Conferinta judeteana a Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures este organul suprem de conducere al sindicatului, se întruneste în sedinte ordinare din 5 în 5 ani si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, la convocarea Biroului Executiv.

Art.31

Conferinta judeteana este constituita din membri Consiliului judetean al liderilor si delegatii organizatiilor zonale conform normei de reprezentare si se convoaca cu 30 de zile înainte;

Conferinta este statutar constituita în prezenta a 2/3 din numarul delegatilor;

În cazul nerealizarii prezentei statutare conferinta se convoaca din nou în termen de 15 zile.

Art.32. Data, locul de desfasurare, norma de reprezentare si ordinea de zi se stabilesc de Biroul Executiv cu 30 zile înainte prin regulamentul de organizare si desfasurare al Conferintei.

Art.33. Conferinta judeteana are urmatoarele atributii:

analizează activitatea sindicatului pe ultimii cinci ani şi a organelor de conducere colectivă, stabilind principalele obiective ale activităţii următoare;

analizează activitatea sindicatului pe ultimii cinci ani şi a organelor de conducere colectivă, stabilind principalele obiective ale activităţii următoare;

aprobă Raportul Comisiei de Cenzori;

alege, prin vot secret, Biroul Executiv al sindicatului şi Comisia de Cenzori;

alege sau validează organele de conducere şi control:

Consiliul judeţean al liderilor

Biroul Executiv direct pe funcţii

Comisia de Revizie şi Control

adoptă Rezoluţia Conferinţei;

dezbate şi aprobă Strategia sindicatului pe termen mediu şi lung;

aprobă și conferă titluri și funcții onorifice persoanelor cu calități și merite deosebite în activitatea sindicatului.

suspendă din funcţie orice persoană aleasă în Biroul Executiv, cu 2/3 din voturile valabil exprimate

în cazul suspendării membrilor Biroului Executiv și a Comisiei de Revizie și Control,  prerogativele acestora vor fi preluate de persoane desemnate de BE  pe specialitați, cu excepția Președintelui BE, care va fi înlocuit cu un membru al Biroului Executiv, respectiv Primvicepreședintele.

alege noi membri ai Biroului Executiv, în cazul nerespectării Statutului, suspendării, revocării, demisiei din funcție sau decesului, în vederea asigurării interimatului până la Conferința județeană.

Art.34. Consiliul judetean al liderilor, al Sindicatului din Învatamânt ,,Spiru Haret”Mures este format din liderii grupelor organizatiilor zonale si este validat de Conferinta judeteana prin vot deschis cu majoritate simpla din voturile exprimate.

Art.35.Consiliul Judetean al Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures se intruneste in sedinte semestrial sau ori de cate ori este nevoie; este statutar in prezenta a 2/3 din membri si adopta hotarâri cu majoritate simpla din voturile exprimate; în sedinte extraordinare, Consiliul judetean este convocat de Biroul Executiv sau de 1/3 din membri sai Atributii:

asigura conducerea sindicatului intre conferinte;

adopta strategia anuala de lupta sindicala;

hotaraste declansarea conflictelor de munca, în urma consultarii membrilor de sindicat prin referendum;

aduce modificări la statut,când este cazul;

aproba înfiintare CAR pentru salariatii din învatamânt

adopta masuri pentru îndeplinirea strategiei de actiune si a rezolutiei Conferintei;

propune candidati pentru Consiliul National al Federatiei ,,Spiru Haret;

alege noi membri ai Biroului Executiv, în cazul nerespectării Statutului, suspendării, revocării, demisiei din funcție sau decesului, în vederea asigurării interimatului, la propunerea BE,  până la Conferința Județeană.

Art.36. Biroul Executiv al Consiliului judetean este organ de conducere si executie al sindicatului, este format din 13 membri, alesi de Conferinta judeteana individual si pe functii, prin vot secret pentru un mandat de cinci ani si are urmatoarea componenta:

presedinte

primvicepresedinte

patru vicepresedinti

secretar general

sase membri, responsabili pe domenii.

Art.37.

Pentru functiile de la art.36( a,d,e) se depun candidaturi scrise,la sediul sindicatului cu cel putin 5 zile înainte de data desfasurarii conferintei;

îsi pot depune candidaturile membri de sindicat delegati la conferinta, cu o buna experienta în munca sindicala si profesionala;

candidatii pentru functia de presedinte trebuie sa îndeplinesaca urmatoarele conditii:sa fie membru de sindicat cu o vechime de cel putin patru ani, bun cunoscator al Legii Învatamântului,Statutului cadrelor didactice, al Legii sindicatelor si prezentului Statut;sa nu faca parte din structurile de conducere ale partidelor politice si a aparatului administrativ; sa nu fi avut sanctiuni si condamnari.

Art.38.

Presedintii Organizatiilor zonale fac parte de drept din Biroul Executiv pe functiile de vicepresedinti si sunt validati de Conferinta judeteana;

Vicepresedintele care reprezinta zona cu cel mai mare numar de membrii de sindicat este de drept primvicepresedinte.

Presedintele, secretarul general si cei sase membri, responsabili pe domenii de activitate sunt alesi prin vot secret cu majoritate simpla dintre candidaturile depuse.

Art.39.Presedintele Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures are urmatoarele atributii:

coordoneaza si raspunde de intreaga activitate a sindicatului;

conduce sedintele Biroului Executiv;

asigura legatura permanenta cu Biroul operativ al federatiei;

reprezinta interesele sindicatului în relatiile cu ISJ, conducerile scolilor, organele administratiei locale si judetene, Consiliul National al FSI,,Spiru Haret” si alte institutii;

participa la sedintele Consiliului de administratie al ISJ si la sedintele Comisiei paritare, la sedintele comisiilor zonale si la dunarile generale ale grupelo;

asigura circulatia informatiei de la FSI,,Spiru Haret”pâna la grupele sindicale si invers;

asigura organizarea si buna functionare a aparatului tehnic;

propune Biroului Executiv constituirea comisiilor de lucru pe diferite domenii si a comisiilor de ancheta disciplinara;

aproba cheltuielile curente;

propune Biroului Executiv adoptarea unor hotarâri pe diverse domenii de activitate;

reprezinta instutia în relatia cu mass-media;

mandateaza membri Biroului Executiv sa participe la diferite actiuni si sa rezolve diferite sarcini.

Art.40.Presedintele, primvicepresedintele si secretarul general formeaza Biroul Operativ si asigura conducerea sindicatului între sedintele Biroului Executiv.

Atributii:

convoaca sedintele Biroului Executiv;

elaboreaza rapoarte, informari, hotarari si masuri ce se vor prezenta în Biroul Executiv;stabileste ordinea de zi a Biroului Executiv;

asigura legatura permanenta cu conducerea operativa a federatiei;

informeaza Consiliile zonale cu problemele sindicale privind documentele elaborate de consiliul judetean si national ;

indruma si controleaza activitatile aparatului tehnic;

coordoneaza activitatea Complexului de agrement Dulcea;

participa la activitatile sindicale organizate in judet;

se întruneste saptamânal si ori de câte ori este nevoie.

Art.41.Biroul Executiv este organ de conducere si executie al Sindicatului din Invatamant,,Spiru Haret”Mures se intruneste lunar si ori de câte ori este nevoie si are urmatoarele atributii :

asigura conducerea sindicatului intre sedintele Consiliului judetean al liderilor;

indeplineste hotararile Consiliului judetean ;

reprezinta interesele membrilor de sindicat la nivel judetean si national;

aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli si raspunde de executia bugetara;

elaboreaza si aproba regulamentele de organizare si functionare a diferitelor compartimente;

hotaraste nivelul salariilor pentru angajati, indemnizatiilor si primelor pentru activul sindical;

organizeaza si coordoneaza activitatea de agrement al Complexului turistic Dulcea;

raspunde de patrimoniul mobil si imobil al sindicatului.

convoaca Conferintele judetene ordinare si extraordinare ;

convoaca Consiliul judetean al liderilor in sedinte ordinare si extraordinare;

acorda mandat de reprezentare oricarui membru pentru a participa la diferite actiuni;

stabileste, prin regulament, atributiile pentru fiecare membru al Biroului Executiv;

hotaraste modul de colaborare cu alte sindicate judetene, nationale sau internationale;

valideaza candidaturile depuse pentru diferite functii;

Sindicatului din lnvatamant ,,Spiru Haret” Mures va fi reprezentat in Consiliul Director CAR Invatamant ,,Spiru Haret” Mures de un reprezentant al Biroului Executiv la fiecare sedinta.

Art.42. Atribuţiile primvicepreşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului general şi a responsabililor pe domenii de activitate în calitate de membri ai Biroului sunt:

  Secretarul General are următoarele competenţe:

asigură legătura permanentă cu organizaţiile sindicale afiliate și informarea operativă a acestora, inventariază problemele şi le înaintează organelor de conducere;

organizează şedinţele Biroului Executiv, Colegiului Liderilor şi Consiliului Naţional, asigură întocmirea proceselor verbale, redactarea hotărârilor şi comunicarea acestora în teritoriu;

asigură întocmirea documentelor, a seturilor de materiale etc. necesare membrilor organelor de conducere şi comisiilor de negociere;

gestionează şi sistematizează circulaţia informaţiilor în cadrul federaţiei, organizează evidenţa documentelor din federaţie;

îndeplineşte atribuţiile delegate de preşedinte;

orice alte competențe care îi revin potrivit legii, prezentului Statut și hotărârilor organelor de conducere ale federației.

  Prim-vicepreședintele are următoarele competenţe:

coordonează activitatea vicepreședinților și membrilor Biroului Executiv din zona geografică repartizată, pe probleme de interes ale federației;

elaborează puncte de vedere pe baza informațiilor primite;

coordonează activitatea departamentelor repartizate;

orice alte competențe care le revin potrivit legii, prezentului Statut și hotărârilor organelor de conducere.

  Vicepreşedinţii și membrii Biroului Executiv deţin responsabilitatea  domenii de activitate.

 Atribuţiile persoanelor alese în Biroul Executiv se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Executiv.

Art.43. Membri structurilor de conducere alese ale Sindicatului din Învatamânt ,,Spiru Haret” Mures pot fi sanctionati conform art.20 de organul care i-a ales cu 2/3 din voturile exprimate în urma propunerilor facute de comisia de cercetare disciplinara pentru urmatoarele fapte:

dezinteres fata de activitatea sindicala;

incompetenta;

încalcarea grava a Statutului;

prejudicii materiale aduse sindicatului;

condamnari de drept comun sau penal.

Art.44. Locurile rămase vacante se completează, în Consiliul Județean al Liderilor , în vederea asigurării interimatului și confirmați în Conferința Județeană, cu excepția Președintelui.

   CAP.V. COMISIA DE REVIZIE SI CONTROL

Art.45. Comisia de revizie si control a Sindicatului din Învatamânt ,,Spiru Haret”Mures este organul de control a modului în care se respecta Legea sindicatelor, prevederile statutare si regulamentele interne precum si modul în care este gestionat patrimoniul mobil si imobil al sindicatului.

Art.46. Comisia de Revizie si Control este compusa din:

presedinte

2 membri

Preşedintele Comisiei de Revizie şi Control este ales de Conferinţa judeţeană, prin vot secret cu majoritate simplă, având studii superioare economice, iar ceilalţi membrii prin vot deschis, cu majoritate simplă.

Art.47. Comisia de Revizie si Control are urmatoarele atributii:

verifica anual si ori de câte ori este nevoie activitatea economico-financiara a sindicatului;

în urma verificarilor prezinta rapoarte în Consiliul liderilor si în Conferinta judeteana;

emite observatii la bugetul de venituri si cheltuieli;

verifica corectitudinea executiei bugetare;

controleaza modul în care este gospodarit patrimoniul mobil si imobil al sindicatului;

verifica modul în care este gospodarit si gestionat inventarul Complexului turistic Dulcea si activitatea economico-financiara a acestuia.

   CAP.VI. PATRIMONIUL, FONDURILE SI MIJLOACELE

ART.48. Patrimoniul Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures este compus din bunuri mobile si imobile, din sumele banesti aflate în cont. Patrimoniul nu cuprinde bunurile primite de la stat, si se completeaza cu bunurile dobândite ulterior înregistrarii prezentului Statut.

Patrimoniul este evidentiat în documentele contabile.

Art.49. Patrimoniul Sindicatului din Învăţământ,,Spiru Haret”Mureş este indivizibil şi netransmisibil şi este compus din:

cotizaţii lunare ale membrilor de sindicat, în cuantum de 1% din salariul de încadrare, din care 70% se depune prin ordin de plată în contul  sindicatului, deschis la o unitate bancara şi 30% rămâne la dispoziţia grupei sindicale;

donaţii primite din parte persoanelor fizice şi juridice;

credite şi dobânzi;

aparatele şi mobilierul din dotarea tehnică;

Complexul turistic Dulcea;

profitul obţinut din activitatea turistică;

alte surse.

Art.50. Fondurile Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures,în conformitate cu bugetul aprobat se folosesc pentru:

finantarea activitatilor sindicale;

finantarea deplasarilor la activitatile Federatiei;

finantare deplasarilor la mitingurile organizate la nivel judetean si national;

finantarea unor actiuni cultural artistice si sportiv turistice;

promovarea imaginii sindicatului si fonduri pentru informare si propaganda sindicala;

salarizarea aparatului tehnic, si indemnizatiile pentru functiile alese si colaboratorii angajati pentru rezolvarea unor activitati specifice;

ajutoare sociale pentru membri de sindicat;

finantarea în continuare a lucrarilor la Complexul turistic Dulcea.

   CAP.VII. DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA SINDICATULUI DIN INVATAMANT ,,SPIRU HARET” MURES

Art.51. Divizare, comasarea sau dizolvarea Sindicatului din Invatamant,,Spiru Haret”Mures, se realizeaza prin hotarâre a Conferintei Judetene în prezenta a 2/3 din delegati cu 2/3 din voturile exprimate.

Art.52. În cazul dizolvarii, patrimoniul sindicatului se imparte intre organizatiile zonale, proportional cu partea de contributie.

Art.53. În termen de 5 zile de la dizolvare Biroul Operativ al Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures,va solicita judecatoriei Tg-Mures, mentionarea dizolvarii în registrul special al persoanelor juridice.

   CAP.VIII. DISPOZITII FINALE

Art.54. Pe baza prezentului Statut organele alese ale Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures adopta Regulamente proprii de organizare si functionare.

Art.55. Activitatea sindicală va fi sprijinită  de un colectiv tehnic de lucru angajaţi pe o perioadă nedeterminată sau determinată: secretar , expert-contabil, îngrijitor clădiri, avocat, conducător auto. Angajaţii din colectivul tehnic sunt salarizaţi pe baza Hotărârii Biroului Executiv în conformitate cu Legile în vigoare.

Art.56. Pentru perioade limitate de timp Biroul Executiv poate angaja colaboratori salarizati pentru activitati speciale.

Art.57. Prezentul statut a fost adoptat în Conferinţa Judeţeană a Sindicatului din Învăţământ ,,Spiru Haret” Mureş din 8 iunie 2019.