STATUTUL SINDICATULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
,,SPIRU HARET” MUREŞ
 
   CAP.I. DISPOZITII GENERALE

ART.1.Denumirea sindicatului este: SINDICATUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ,,SPIRU HARET” MUREŞ


ART.2.Sediul Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures este : Municipiul Tg-Mures, strada Cuza Voda, nr. 22/17, jud.Mures, Romania.


ART.3.Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures este persoana juridica romana, organizatin conformitate cu legile din România, în spiritul Conventiei 87/1948 a OIM, cu prezentul Statut, în baza Horarârii Judecatoresti nr._________ emisa de judecatoria Tg-Mures.


ART.4.Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures este organizatie din domeniul invatamantului, care reuneste angajatii pe baza liberului consimtamant,asociati in grupe sindicale din unitatile scolare cu personalitate juridica din judetul Mures.


ART.5.Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures este independent fata de autoritatile publice, de partidele politice, de patronate, de organizatii si asociatii diverse si de culte.


ART.6.Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures isi desfasoara activitatea in unitatile scolare din judetul Mures,unde se constituie grupe sindicale, prin adeziunea libera a salariatilor; pentru mai buna coordonare si organizare, grupele sindicale din orasele si comunele limitrofe acestora se asociaza in organizatii zonale ale sindicatului.
În judetul Mures se constituie urmatoarele organizatii zonale :

 • TG-MURES
 • REGHIN
 • SIGHISOARA
 • TARNAVENI
 • LUDUS


ART.7.Stampila si sigla Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures:

 • stampila are urmatorul inscris:Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures, cod fiscal 5864296
 • sigla are urmatorul continut: medalion cu imaginea marelui pedagog Spiru Haret si inscrisul Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures.
 •  infiintarea de stampile proprii pentru fiecare zona


ART.8 Sindicatul dinInvatamant ,,Spiru Haret” Mures este afiliat, ca membru fondator, la F.S.I.,,Spiru Haret” cu sediul în Bucuresti, str.Tunari, nr.41, Sector 2, Bucuresti, România.

   CAP.II. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE, SCOPURILE SI OBIECTIVELE

Art.9. Invatamant ,,Spiru Haret” Mures promoveaza interesele sociale, profesionale, economice, culturale si sportiv-turisti-ce ale membrilor si actioneaza pentru apararea drepturilor prevazute in legile din Romania, in pactele, tratatele si conventiile internationale si in contractul colectiv de munca la nivel de ramura invatamant precum si in cel judetean


Art.10.Principiile de organizare si functionare ale Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures sunt:

 • unitatii de actiune sindicala;
 • conducerii colective si al democratiei;
 • independentei;
 • solidaritatii ;
 • democratiei.


ART.11.Obiectivele Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures sunt :

 • organizarea salariatilor din invatamant pentru a actiona, prin mijloace specifice, inclusiv prin actiuni în justitie, pentru apararea drepturilor prevazute in legislatia muncii si in legile specifice invatamantului;
 • reprezentarea, promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale, si sportiv-turistice ale membrilor sai;
 • participarea la actiunile de modernizare a procesului instructiv-educativ si de îmbunatatire a legislatiei din învatamânt etc.


Art.12.In vederea realizarii obiectivelor sale, Sindicatul din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures va actiona prin urmatoarele mijloace de lupta sindicala:

 • negocierea, medierea, concilierea;
 • petitia, memoriul, protestul, pichetarea, demonstratia, marsul de protest, mitingul;
 • interpelarea directorilor de scoli, a reprezentantilor ISJ, primariilor, consiliilor locale si consiliului judetean, a prefecturii, a parlamentarilor din judet, a reprezentantilor partidelor politice etc.
 • participarea reprezentantilor alesi ai sindicatului la sedintele consiliului de administratie din scoli si ISJ, în comisia paritara a ISJ, la lucrarile consiliilor locale si la întâlniri pe diferite teme cu reprezentantii primariilor;
 • sesizarea instantelor judecatoresti, cu acordul scris al membrilor de sindicat, în cazul încalcarii drepturilor si libertatilor sindicale si profesionale, pentru neaplicarea unor reglementari prevazute în legislatia muncii, în legile salarizarii, în Legea Educatiei Nationale si în contractele colective de munca;
 • greva de avertisment si greva generala, daca membri de sindicat îsi dau acordul prin referendum în proportie de 50% + 1;
 • alte mijloace specifice învatamântului.

   CAP.III. CALITATEA DE MEMBRU AL SINDICATULUI, DREPTURI, INDATORIRI, SANCTIUNI

Art.13.Poate deveni membru al Sindicatului din Învatamânt ,,Spiru Haret”Mures orice salariat dintr-o unitate scolara din judetul Mures, care si-a exprimat adeziunea printr-o cerere scrisa, pe baza liberului consimtamânt, cunoaste si respecta Statutul, achita cotizatia si participa la actiunile sindicale organizate pentru realizarea obiectivelor; salariatii din învatamânt nu pot face parte din mai multe sindicate.


Art.14.Calitatea de membru de sindicat se poate pierde prin:

 • retragerea prin libera vointa a salariatului, exprimata printr-o cerere scrisa, aprobata de Biroul grupei sindicale ;
 • excluderea pentru neplata cotizatiei mai mult de 3 luni;
 • demisia din învatamânt;
 • excluderea conform articolului 20.


Art.15.Calitatea de membru al sindicatului nu se pierde în cazul concediului medical, concediului fara plata si concediului de crestere a copilului.


Art.16.Cadrele didactice pensionate care-si continua activitatea didactica prin plata cu ora pot ramâne membri de sindicat,cu plata corespunzatoare a cotizatiei.


Art.17.

 • În cazul pierderii calitatii de membru de sindicat, salariatul are obligatia de a plati cotizatia la zi si a restitui bunurile primite în folosinta
 • Cotizatia achitata nu poate fi obiectul unei cereri de restituire.


Art.18.Membri sindicatului din Învatamânt,,Spiru Haret”Mures au urmatoarele drepturi:

 • de a primi sprijinul calificat al sindicatului pentru rezolvarea unor probleme sociale, profesionale, salariale, litigii de munca, etc.
 • de a beneficia de toate drepturile obtinute prin lupta sindicala;
 • de a cere sprijin pentru negocierea contractului de munca;
 • de a face propuneri organelor superioare ale sindicatului in vederea imbunatatirii activitatii sindicale, a legislatiei din invatamant, a legislatiei muncii si a oricaror probleme sociale si profesionale;
 • de a participa la actiunile de instruire pe probleme sindicale si de perfectionare profesionala organizate de sindicat, la actiunile de lupta sindicala desfasurate la nivel zonal, judetean si national ;
 • de a trimite petitii si memorii organelor superioare ale sindicatului;
 • de a beneficia de recompense si ajutoare sociale pentru cazuri deosebite;
 • de a beneficia de bilete de odihna si tratament;
 • de a beneficia de baza turistica a sindicatului;
 • de a cere sprijin pentru formularea actiunilor în justitie;
 • de a alege si a fi ales în organele de conducere.


Art.19.Membri Sindicatului din Invatamant,,Spiru Haret”Mures au urmatoarele indatoriri:

 • sa cunoasca si sa respecte Statutul;
 • sa achite cotizatia;
 • sa participe activ la adunarile generale si sa raspunda la convocarile organelor superioare ;
 • sa participe la actiunile de lupta sindicala organizate la nivel local, zonal, judetean sau national;
 • sa se informeze cu problematica sindicala si cu actiunile de lupta sindicala.


Art.20.In cazul nerespectarii si incalcarii prevederilor statutare se aplica urmatoarele sanctiuni:

 • atentionare verbala;
 • punerea i;n discutia adunarii generale;
 • atentionare scrisa;
 • suspendarea din calitatea de membru sau din functia aleasa;
 • excluderea sau dupa caz, revocarea.


Art.21.

 • Sanctiunile se aplica de catre adunarea generala a grupei in urma unei cercetari realizata de o comisie de ancheta stabilita de catre Biroul grupei sindicale.
 • Membri de sindicat nemultumiti de sanctiunea primita pot face contestatie la structurile de conducere superioare.

   CAP.IV. ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE. ATRIBUTII, SANCTIUNI

Art.22.La nivelul grupelor sindicale din unitatile scolare, organele de conducere sunt:

 • Adunarea Generala;
 • Biroul Executiv al grupei sindicale.


Art.23.Adunarea generala a grupei sindicale este organul de conducere care isi desfasoara activitatea lunar sau de cate ori este nevoie, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor si adopta hotarari prin vot deschis, cu majoritate simpla de voturi.
Atribiutii:

 • analizeaza activitatea desfasurata de grupa in conformitate cu strategia de actiune a sindicatului;
 • adopta hotarari si masuri pentru realizarea obiectivelor;
 • alege Biroul Executiv al grupei sindicale, odata la patru ani si analizeaza activitatea acestuia;
 • aproba sanctiuni conform art. 20;
 • propune candidati pentru organele superioare;
 • sprijina prin mijloace specifice procesul instructiv-educativ.


Art.24.Biroul Executiv al grupei sindicale este format din 3-5 membri, alesi individual, direct pe functii, de adunarea generala odata la patru ani, prin vot deschis, cu majoritate simpla. Membrii Biroului Executiv al grupei au urmatoarele functii: lider, vicelider, secretar/casier si membri cu responsabilitate pe diferite domenii.
Atribiutii:

 • conduce activitatea sindicala intre adunarile generale;
 • prezinta în adunarile generale rapoarte, informari, hotarâri, planuri de masuri,etc.
 • tine evidenta membrilor de sindicat;
 • raspunde de incasarea cotizatiei, in cuantum de 1% din salariul de incadrare, de predarea prin ordin de plata in contul Consiliul judetean a 70% din suma încasata si gestioneaza fondul grupei rezultat din 30% din cotizatia lunara;
 • liderul participa la sedintele Consiliului de administratie al scolii, la sedintele Consiliului zonal si raspunde la solicitarile si convocarile Consiliului zonal si judetean;
 • liderul transmite organelor superioare toate informatiile solicitate si tine la curent biroul si grupa cu toate problemele sindicale de la nivelul zonei si judetului;
 • raspunde de modul în care se cheltuie fondul grupei.


Art.25.Organele de conducere ale organizatiei zonale a Sindicatului din Invatmant ,,Spiru Haret” sunt:

 • Consiliul zonal al liderilor;
 • Biroul Executiv.


Art.26.Consiliul zonal al liderilor este format din liderii grupelor sindicale, se constituie odata la patru ani si are urmatoarele atributii:

 • se întruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie si este statutar in prezenta a 2/3 din membri;
 • alege, odata la patru ani, Biroul Executiv, direct pe functii, cu majoritate simpla din numarul voturilor exprimate;
 • stabileste sindicalistii care participa la actiunile de lupta sindicala, organizate la nivel zonal, judetean si national;
 • analizeaza activitatea sindicala desfasurata si stabileste strategia de actiune sindicala;
 • consulta, prin referendum, membri de sindicat în legatura cu actiunile de protest ;
 • organizeaza actiunile de protest la nivelul grupelor si zonei, preocupându-se de respectarea legalitatii;
 • asigura informarea grupelor sindicale cu toate problemele sindicale de la nivelul judetului si federatiei;
 • organizeaza cursuri de instruire si formare sindicala si profesionala în colaborare cu institutiile de specialitate;
 • informeaza consiliul judetean cu problemele din zona;
 • elaboreaza regulamente de organizare si functionare a diverselor compartimente;
 • valideaza alegerile la grupele sindicale 


Art.27.Biroul Executiv este format din 3-5 membri alesi odata la patru ani in Consiliul liderilor, direct pe functii, prin vot deschis cu majoritate simpla.
Membri Biroului Executiv au urmatoarele functii:

 • presedinte;
 • vicepresedinte;
 • secretar
 • membri, responsabili pe diferite domenii
Atribiutii:
 • Biroul Executiv conduce si organizeaza activitatea sindicala între sedintele consiliului si se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie;
 • convoaca sedintele consiliului zonal al liderilor si pregateste materialele necesare;
 • organizeaza activitatea sindicala la nivelul zonei in conformitate cu strategia adoptata;
 • membri Biroului Executiv participa la activitatile sindicale organizate in scoli, la adunarile generale ale grupelor, la actiunile zonale si judetene;
 • stabileste delegatiile care vor reprezenta organizatia zonala la intalnirile cu reprezentantii primariilor, consiliilor locale si altor institutii;
 • stabileste delegatiile care participa la actiunile sindicale si de protest organizate de Consiliul judetean si federatie;
 • informeaza Consiliul judetean cu problemele sindicale din zona;
 • indruma si controleaza activitatile grupelor sindicale;
 • gestioneaza documentele Consiliului zonal al liderilor.


Art.28.Presedintele este ales de Consiliul zonal al liderilor odata la patru ani, prin vot deschis, cu majoritate simpla dintre liderii grupelor sindicale cu o buna experienta în munca sindicala,o buna pregatire profesionala si care si-a exprimat dorinta prin candidatura scrisa.
Atributii:

 • conduce activitatea sindicala intre sedintele Biroului Executiv;
 • repartizeaza sarcini membrilor Biroului si Consiliului;
 • este de drept vicepresedinte al Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures;
 • reprezinta organizatia zonala a sindicatului in relatiile cu conducerile scolilor, cu reprezentantii primariilor, consiliilor locale, Inspectoratului Scolar Judetean si altor institutii;
 • sprijina liderii grupelor sindicale in organizarea activitatilor;
 • informeaza Consiliul judetean cu problemele sindicale din zona si raspunde la solicitarile si convocarile acestuia;
 • participa la actiunile sindicale si adunarile generale ale grupelor sindicale;
 • rezolva petitiile, reclamatiile si memoriile membrilor de sindicat cu sprijinul organelor competente.
   

Art.29.Organele de conducere ale Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures sunt: < ul>

 • Conferinta judeteana
 • Consiliul judetean al liderilor
 • Biroul Executiv


Art.30.Conferinta judeteana a Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures este organul suprem de conducere al sindicatului, se întruneste în sedinte ordinare din 4 în 4 ani si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, la convocarea Biroului Executiv.


Art.31

 • Conferinta judeteana este constituita din membri Consiliului judetean al liderilor si delegatii organizatiilor zonale conform normei de reprezentare si se convoaca cu 30 de zile înainte;
 • Conferinta este statutar constituita în prezenta a 2/3 din numarul delegatilor;
 • În cazul nerealizarii prezentei statutare conferinta se convoaca din nou în termen de 15 zile.


Art.32.Data, locul de desfasurare, norma de reprezentare si ordinea de zi se stabilesc de Biroul Executiv cu 30 zile înainte prin regulamentul de organizare si desfasurare al Conferintei.


Art.33.Conferinta judeteana are urmatoarele atributii:

 • analizeaza activitatea Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures pe o perioada de patru ani;
 • adopta strategia de lupta sindicala pentru perioada urmatoare;
 • alege sau valideaza organele de conducere si control:
  • Consiliul judetean al liderilor
  • Biroul Executiv direct pe functii
  • Comisia de Revizie si Control
 • adopta rezolutia generala;
 • hotaraste afilierea la o federatie din invatamant;
 • aproba sanctiuni pentru membri Biroului Executiv si Consiliului judetean conform art.20.

Art.34.Consiliul judetean al liderilor, al Sindicatului din Învatamânt ,,Spiru Haret”Mures este format din liderii grupelor organizatiilor zonale si este validat de Conferinta judeteana prin vot deschis cu majoritate simpla din voturile exprimate.


Art.35.Consiliul Judetean al Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures se intruneste in sedinte semestrial sau ori de cate ori este nevoie; este statutar in prezenta a 2/3 din membri si adopta hotarâri cu majoritate simpla din voturile exprimate; în sedinte extraordinare, Consiliul judetean este convocat de Biroul Executiv sau de 1/3 din membri sai Atributii:

 • asigura conducerea sindicatului intre conferinte;
 • adopta strategia anuala de lupta sindicala;
 • hotaraste declansarea conflictelor de munca, în urma consultarii membrilor de sindicat prin referendum;
 • propune Conferintei judetene modificari la Statut;
 • aproba înfiintare CAR pentru salariatii din învatamânt
 • adopta masuri pentru îndeplinirea strategiei de actiune si a rezolutiei Conferintei;
 • propune candidati pentru Consiliul National al Federatiei ,,Spiru Haret.


Art.36.Biroul Executiv al Consiliului judetean este organ de conducere si executie al sindicatului, este format din 13 membri, alesi de Conferinta judeteana individual si pe functii, prin vot secret pentru un mandat de patru ani si are urmatoarea componenta:

 • presedinte
 • primvicepresedinte
 • patru vicepresedinti
 • secretar general
 • sase membri, responsabili pe domenii.


Art.37.

 • Pentru functiile de la art.36( a,d,e) se depun candidaturi scrise,la sediul sindicatului cu cel putin 5 zile înainte de data desfasurarii conferintei;
 • îsi pot depune candidaturile membri de sindicat delegati la conferinta, cu o buna experienta în munca sindicala si profesionala;
 • candidatii pentru functia de presedinte trebuie sa îndeplinesaca urmatoarele conditii:sa fie membru de sindicat cu o vechime de cel putin patru ani, bun cunoscator al Legii Învatamântului,Statutului cadrelor didactice, al Legii sindicatelor si prezentului Statut;sa nu faca parte din structurile de conducere ale partidelor politice si a aparatului administrativ; sa nu fi avut sanctiuni si condamnari.


Art.38.

 • Presedintii Organizatiilor zonale fac parte de drept din Biroul Executiv pe functiile de vicepresedinti si sunt validati de Conferinta judeteana;
 • Vicepresedintele care reprezinta zona cu cel mai mare numar de membrii de sindicat este de drept primvicepresedinte.
 • Presedintele, secretarul general si cei sase membri, responsabili pe domenii de activitate sunt alesi prin vot secret cu majoritate simpla dintre candidaturile depuse.

   

Art.39.Presedintele Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures are urmatoarele atributii:

 • coordoneaza si raspunde de intreaga activitate a sindicatului;
 • conduce sedintele Biroului Executiv;
 • asigura legatura permanenta cu Biroul operativ al federatiei;
 • reprezinta interesele sindicatului în relatiile cu ISJ, conducerile scolilor, organele administratiei locale si judetene, Consiliul National al FSI,,Spiru Haret” si alte institutii;
 • participa la sedintele Consiliului de administratie al ISJ si la sedintele Comisiei paritare, la sedintele comisiilor zonale si la dunarile generale ale grupelo;
 • asigura circulatia informatiei de la FSI,,Spiru Haret”pâna la grupele sindicale si invers;
 • asigura organizarea si buna functionare a aparatului tehnic;
 • propune Biroului Executiv constituirea comisiilor de lucru pe diferite domenii si a comisiilor de ancheta disciplinara;
 • aproba cheltuielile curente;
 • propune Biroului Executiv adoptarea unor hotarâri pe diverse domenii de activitate;
 • reprezinta instutia în relatia cu mass-media;
 • mandateaza membri Biroului Executiv sa participe la diferite actiuni si sa rezolve diferite sarcini.


Art.40.Presedintele, primvicepresedintele si secretarul general formeaza Biroul Operativ si asigura conducerea sindicatului între sedintele Biroului Executiv.
Atributii:

 • convoaca sedintele Biroului Executiv;
 • elaboreaza rapoarte, informari, hotarari si masuri ce se vor prezenta în Biroul Executiv;stabileste ordinea de zi a Biroului Executiv;
 • asigura legatura permanenta cu conducerea operativa a federatiei;
 • informeaza Consiliile zonale cu problemele sindicale privind documentele elaborate de consiliul judetean si national ;
 • indruma si controleaza activitatile aparatului tehnic;
 • coordoneaza activitatea Complexului de agrement Dulcea;
 • participa la activitatile sindicale organizate in judet;
 • se întruneste saptamânal si ori de câte ori este nevoie.


Art.41.Biroul Executiv este organ de conducere si executie al Sindicatului din Invatamant,,Spiru Haret”Mures se intruneste lunar si ori de câte ori este nevoie si are urmatoarele atributii :

 • asigura conducerea sindicatului intre sedintele Consiliului judetean al liderilor;
 • indeplineste hotararile Consiliului judetean ;
 • reprezinta interesele membrilor de sindicat la nivel judetean si national;
 • aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli si raspunde de executia bugetara;
 • elaboreaza si aproba regulamentele de organizare si functionare a diferitelor compartimente;
 • hotaraste nivelul salariilor pentru angajati, indemnizatiilor si primelor pentru activul sindical;
 • organizeaza si coordoneaza activitatea de agrement al Complexului turistic Dulcea;
 • raspunde de patrimoniul mobil si imobil al sindicatului.
 • convoaca Conferintele judetene ordinare si extraordinare ;
 • convoaca Consiliul judetean al liderilor in sedinte ordinare si extraordinare;
 • acorda mandat de reprezentare oricarui membru pentru a participa la diferite actiuni;
 • stabileste, prin regulament, atributiile pentru fiecare membru al Biroului Executiv;
 • hotaraste modul de colaborare cu alte sindicate judetene, nationale sau internationale;
 • valideaza candidaturile depuse pentru diferite functii;
 • Sindicatului din lnvatamant ,,Spiru Haret" Mures va fi reprezentat in Consiliul Director CAR Invatamant ,,Spiru Haret" Mures de un reprezentant al Biroului Executiv la fiecare sedinta.


Art.42.Atributiile primvicepresedintelui, vicepresedintilor, secre-tarului general si a responsabililor pe domenii de activitate în calitate de membri ai Biroului se stabilesc prin regulament de organizare si functionare a Biroului Executiv.


Art.43.Membri structurilor de conducere alese ale Sindicatului din Învatamânt ,,Spiru Haret” Mures pot fi sanctionati conform art.20 de organul care i-a ales cu 2/3 din voturile exprimate în urma propunerilor facute de comisia de cercetare disciplinara pentru urmatoarele fapte:

 • dezinteres fata de activitatea sindicala;
 • incompetenta;
 • încalcarea grava a Statutului;
 • prejudicii materiale aduse sindicatului;
 • condamnari de drept comun sau penal.


Art.44.Locurile ramase vacante se completeaza in sedinte extraordinare ale organelor respective conform prevederilor statutare.

   CAP.V. COMISIA DE REVIZIE SI CONTROL

Art.45.Comisia de revizie si control a Sindicatului din Învatamânt ,,Spiru Haret”Mures este organul de control a modului în care se respecta Legea sindicatelor, prevederile statutare si regulamentele interne precum si modul în care este gestionat patrimoniul mobil si imobil al sindicatului.


Art.46.Comisia de Revizie si Control este compusa din:

 • presedinte
 • vicepresedinte
 • 3 membri
Presedintele Comisiei de Revizie si Control este ales de Conferinta judeteana, prin vot secret cu majoritate simpla, iar ceilalti membrii prin vot deschis, cu majoritate simpla.

Art.47.Comisia de Revizie si Control are urmatoarele atributii:

 • verifica anual si ori de câte ori este nevoie activitatea economico-financiara a sindicatului;
 • în urma verificarilor prezinta rapoarte în Consiliul liderilor si în Conferinta judeteana;
 • emite observatii la bugetul de venituri si cheltuieli;
 • verifica corectitudinea executiei bugetare;
 • controleaza modul în care este gospodarit patrimoniul mobil si imobil al sindicatului;
 • verifica modul în care este gospodarit si gestionat inventarul Complexului turistic Dulcea si activitatea economico-financiara a acestuia.

   CAP.VI. PATRIMONIUL, FONDURILE SI MIJLOACELE

ART.48.Patrimoniul Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures este compus din bunuri mobile si imobile, din sumele banesti aflate în cont. Patrimoniul nu cuprinde bunurile primite de la stat, si se completeaza cu bunurile dobândite ulterior înregistrarii prezentului Statut.

Patrimoniul este evidentiat în documentele contabile.


Art.49.Patrimoniul Sindicatului din Invatamant t,,Spiru Haret”Mures este indivizibil si netransmisibil si este compus din:

 • cotizatii lunare ale membrilor de sindicat, în cuantum de 1% din salariul de încadrare, din care 70% se depune prin ordin de plata în contul Consiliului judetean si 30% ramâne la dispozitia grupei sindicale;
 • donatii primite din parte persoanelor fizice si juridice;
 • credite si dobânzi;
 • aparatele si mobilierul din dotarea tehnica;
 • Complexul turistic Dulcea;
 • profitul obtinut din activitatea turistica;
 • alte surse.


Art.50.Fondurile Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures,în conformitate cu bugetul aprobat se folosesc pentru:

 • finantarea activitatilor sindicale;
 • finantarea deplasarilor la activitatile Federatiei;
 • finantare deplasarilor la mitingurile organizate la nivel judetean si national;
 • finantarea unor actiuni cultural artistice si sportiv turistice;
 • promovarea imaginii sindicatului si fonduri pentru informare si propaganda sindicala;
 • salarizarea aparatului tehnic, si indemnizatiile pentru functiile alese si colaboratorii angajati pentru rezolvarea unor activitati specifice;
 • ajutoare sociale pentru membri de sindicat;
 • finantarea în continuare a lucrarilor la Complexul turistic Dulcea.

   CAP.VII. DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA SINDICATULUI DIN INVATAMANT ,,SPIRU HARET” MURES

Art.51.Divizare, comasarea sau dizolvarea Sindicatului din Invatamant,,Spiru Haret”Mures, se realizeaza prin hotarâre a Conferintei Judetene în prezenta a 2/3 din delegati cu 2/3 din voturile exprimate.


Art.52.În cazul dizolvarii, patrimoniul sindicatului se imparte intre organizatiile zonale, proportional cu partea de contributie.


Art.53.În termen de 5 zile de la dizolvare Biroul Operativ al Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures,va solicita judecatoriei Tg-Mures, mentionarea dizolvarii în registrul special al persoanelor juridice.

   CAP.VIII. DISPOZITII FINALE

Art.54.Pe baza prezentului Statut organele alese ale Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret”Mures adopta Regulamente proprii de organizare si functionare.


Art.55.Biroul Operativ va fi sprijinit de un colectiv tehnic de lucru angajati pe o perioada nedeterminata sau determinata: secretar tehnic, sofer, administrator, avocat, personal de serviciu. Angajatii din colectivul tehnic sunt salarizati pe baza Hotararii Biroului Executiv in conformitate cu Legile in vigoare.


Art.56.Pentru perioade limitate de timp Biroul Executiv poate angaja colaboratori salarizati pentru activitati speciale.


Art.57.Prezentul statut a fost adoptat în Conferinta ordinara a Sindicatului din Invatamant ,,Spiru Haret” Mures din 21 februarie 2015.